nnpc.net
当前位置:首页 >> C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公... >>

C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公...

按图片上的提交,显示的LCM=n,GCD=m(m,n为原始输入值)非伸手党。想知道自己...2015-09-17 C语言 编程实现输入两个正整数,...

main() { int p,r,n,m,temp; printf("Please enter 2 numbers n,m:"); scanf("%d,%d",&n,&m);//输入两个正整数. if(n

#includevoid main(){int a,b,i;scanf("%d %d",&a,&b);for(i=a+b;i>1;i--){if(a%i==0&&b%i==0){printf("最大公约数为%d,最小公倍数为%d\n",i,a*b/i);return 0;}}printf("最大公约数为1,最小公倍数为%d\n",a*b);return 0;} 给你来个最简单的吧

代码如下: //有问题可以QQ联系我: 1609299076#include int main() { int m, n, p, tmp; printf("请输入两个正整数:\n"); scanf("%d %d", &m, &n); p = m * n; while (n != 0) { tmp = m % n; m = n; n = tmp; } printf("最大公约数: %d\n", m)...

#include void main () { int m, n, p, q; printf ("请输入整数m,n的值:\n"); scanf ("%d, %d", &m, &n); p=m*n; while (n!=0) { q=m%n; m=n; n=q; //这段是求最大公约数的算法 } printf ("最大公约数是%d\n", m);//上面的算法n=0时m这时的值就...

#include"stdio.h"main(){ int m,n,t,h,a,b,q;printf("输入m,n的值:");scanf("%d%d",&m,&n);a=m;b=n;if (n>m) {t=m;m=n;n=t;}while (m%n!=0){ h=n;n=m%n;m=n;}a=a/n;b=b/n;q=a*b*n;printf("两数最大公约数为 %d,最小公倍数为 %d\n",n,q);}

main() { int a,b,num1,num2,temp; printf("请输入两个正整数:\n"); scanf("%d,%d",&num1,&num2); if(num1

#include int main() {int a,b,r,lcm,gcd; scanf("%d%d",&a,&b); lcm=a*b; while(r=a%b) {a=b; b=r; } gcd=b; lcm/=gcd; printf("最大公约数=%d\n最小公倍数=%d\n",gcd,lcm); return 0; }

#includemain(){ int m,n,i,m1,n1; while(1){ scanf("%d%d",&m,&n); m1=m;n1=n;i=m1%n1; for(;i!=0;){ m1=n1; n1=i; i=m1%n1; } printf("最大公约数 = %d\n",n1); printf("最小公倍数 = %d\n",m*n/n1);}}如图所示,望采纳。。。。。。

#includeint main(){ int a,b,g; scanf("%d%d",&a,&b); g=a>b?b:a; while(g>1) if(a%g==0 && b%g==0) break; printf("%d 和%d的最大公约数=%d 最小公倍数=%d\n", a,b, g, a/g*b); return 0;}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com