nnpc.net
当前位置:首页 >> C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公... >>

C语言编程:输入两个正整数,求最大公约数和最小公...

1、新建一个工程和.c文件 ,输入头文件和主函数。 2、定义变量类型。 3、接下来需要输入a和b。 4、用一个if 语句去判断这两个数是否大于1。 5、用while 语句去求得最大公倍数和最小公约数。 6、输出最大公约数和最小公倍数。 7、编译,运行得到...

main() { int a,b,num1,num2,temp; printf("请输入两个正整数:\n"); scanf("%d,%d",&num1,&num2); if(num1

#include int main(){ int a,b,num1,num2,temp; printf("please input two number:\n"); scanf("%d%d",&num1,&num2); if(num1

#includeint main(){ int a,b,g; scanf("%d%d",&a,&b); g=a>b?b:a; while(g>1) if(a%g==0 && b%g==0) break; printf("%d 和%d的最大公约数=%d 最小公倍数=%d\n", a,b, g, a/g*b); return 0;}

#includevoid main(){int a,b,i;scanf("%d %d",&a,&b);for(i=a+b;i>1;i--){if(a%i==0&&b%i==0){printf("最大公约数为%d,最小公倍数为%d\n",i,a*b/i);return 0;}}printf("最大公约数为1,最小公倍数为%d\n",a*b);return 0;} 给你来个最简单的吧

#include int main(){ int a,b,num1,num2,temp; printf("please input two number:\n"); scanf("%d%d",&num1,&num2); if(num1

#include"stdio.h"main(){ int m,n,t,h,a,b,q;printf("输入m,n的值:");scanf("%d%d",&m,&n);a=m;b=n;if (n>m) {t=m;m=n;n=t;}while (m%n!=0){ h=n;n=m%n;m=n;}a=a/n;b=b/n;q=a*b*n;printf("两数最大公约数为 %d,最小公倍数为 %d\n",n,q);}

if (n>m) {t=m;m=n;n=t;} while (m%n) { h=n;n=m%n;m=n;} 算法就是用辗转相除法求最大公约数 算法描述: m对n求余为a, 若a不等于0 则 m

输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数.用辗转相除法求最大公约数 算法描述:m对n求余为a,若a不等于0 则 m 0) { m_cup = m; #include void main (){int m,n,m1,n1,t;printf ("请输入两个数(用空格隔开):");scanf ("%d %d",&m,&n);if (n...

#include//最大公约数int gcd(int a,int b){ if (a > b) { a^=b;b^=a;a^=b; } return a > 0 ? gcd (b % a, a) : b;}//最小公倍数int lcm(int a, int b){ int i; if (a > b) { a^=b;b^=a;a^=b; } for (i = b; i % a != 0; i+= b); return i;}int ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com