nnpc.net
輝念了崔遍匈 >> 125〜14〜4〜8〜25〜5〜20議酒宴垓麻 >>

125〜14〜4〜8〜25〜5〜20議酒宴垓麻

泌夕

(125*8)*(25*4)*(20*5)*14

(125〜25)〜4 =125〜(25〜4) =125〜100 =12500

=8✘125✘25✘4

175x56 =(25x7)x(4x14) =(25x4)x(7x14) =100x98 =9800 25x50x25x20x40 =(25x40)x(50x20)x25 =1000x1000x25 =1000000x25 =25000000 工歌深。

及匯倖吉噐(55+44+1)*20吉噐100*20吉噐2000 及屈倖吉噐258-2.58吉噐255.42

36〜15 6x(6x15) =6x90 =540

4.25(4.25+4.21+8.42) =4.25x8.46+8.42 =4.25x16.88 =4x16.88+0.25x16.88 =67.52+16.88/4 =67.52+4.22 =71.74

125〜8〜11 1000〜11 11000

9〜379〜63 =9x(37+63) =9x100 =900

利嫋遍匈 | 利嫋仇夕
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
坪否栖徭利大泌嗤盃係萩選狼人捲。zhit325@qq.com